Algemene Voorwaarden

Scroll

Algemene leverings en betalingsvoorwaarden van: HIPP-design, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht onder nummer: 68572573

Algemeen

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan wordenmuitsluitend beheerst door de onderhavige voor-waarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk met ons overeengekomen te worden. Onder de wederpartij wordt in deze voor-waarden verstaan: ieder(rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voor-waarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. Op acties, die de deponent van deze voorwaarden als opdrachtnemer c.q. verkoper afsluit en uitsluitend betrekking hebbende op de verkoop, levering en plaatsing van vlakglas, zullen tevens van toepassing zijn op de algemene voorwaarden voor de verkoop, levering en plaatsing van onbewerkt vlakglas, vastgesteld door de vereniging van groothandelaren in en bewerkers van vlakglas, Nederlandse Glasbond, gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam. In geval van strijdigheid zal aan de onderhavige voorwaarden gelding toe komen.

Aanbiedingen

Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, tekeningen, catalogi of nadere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden terug gezonden, Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen 30 dagen na schriftelijke opdrachtverstrekking aan de wederpartij ter kennis gebracht. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen en opdrachten, al dan niet nadat door ons voorafgaand aanbieding is gedaan, zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours terug te leveren.

Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat, wij een opdracht schriftelijk, hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdracht bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Indien wij dit noodzakelijk achten, wordt alsdan de levertijd door ons in redelijk-heid aangepast. Alle extra kosten in deze zullen voor rekening van de wederpartij zijn. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 2 werkdagen. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij- uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens(verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verpli-chtingenvoldaan zal worden. Wij zijn bevoegd om –indien wij dit noodzakelijk, danwel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Bijzondere bepalingen ten aanzien van aanneming

A. (OP)LEVERING
De levertijd, d.w.z. de termijn waarbinnen het werk wordt opgeleverd, begint te lopen op de dag van de mondelinge acceptatie onzerzijds, op voorwaarde dat wij dan in het bezit zijn van alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens van de eventueel bedongen vooruitbetaling. Het door ons aangenomen werk wordt als opgeleverd beschouwd: Wanneer wij aan de wederpartij schriftelijk, danwel mondeling kennis hebben gegeven van de voltooiing van het werk.Na verloop van 10 dagen, nadat wij aan de wederpartij hebben medegedeeld, dat het werk voltooid is en de wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen en geheel of gedeeltelijk af te keuren. Bij ingebruikneming van het werk van de wederpartij. Kleine gebreken zullen door ons zo spoedig mogelijk worden hersteld (waarbij er door ons naar gestreefd wordt deze gebreken na schriftelijke, melding ervan binnen 30 dagen te verhelpen) en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, zijn wij slechts gehouden tot een zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die binnen 30 dagen na oplevering ter onzer kennis zijn gebracht. Er zal door ons zoveel mogelijk naar worden gestreefd om de gebreken binnen 30 dagen na schriftelijk melding ervan te verhelpen. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij, behoudens en voor zover de oorzaken van de gebreken aan ons vallen toe te rekenen.
B. verplichting van de wederpartij inzake aanneming
De wederpartij neemt op zich ervoor te zorgen dat voorafgaande noodzakelijke leveringen, werkzaamheden en voorzie-ningen naar de eisen van het werk zo tijdig zijn verricht, dat in de uitvoering van het door ons aangenomen werk geen vertraging ondervind.
C. waarschuwingsplicht m.b.t. verkoop objecten
Zodra de wederpartij intentie verkrijgt tot verkoop van het object, waarin of waaraan door ons werkzaamheden dienen te worden verricht, is de wederpartij verplicht ons hiervan onverwijd in kennis te stellen. Gelijke verplichting geld in het geval geen volledige betaling ter zake heeft plaatsgevonden.

Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: -exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en verpakkingen. -vermeld in Nederlandse of Euro valuta.
 2. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen: één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, men dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhoging bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Levering

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopsovereenkomst en levering buiten het transport voertuig, is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 2. Wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in el geval binnen 24 uur daarna, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling ander- zijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 3. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is goedgekeurd. Alsdan worden reclames dien gaande niet meer in behandeling genomen.
 4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 5. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen. Wij zijn verplicht om de (af)levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst.
 6. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartijniet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschik- king opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Transport en risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons verstrekt, door ons als goedhuisvader/koopman bepaald. Tenzij anders is overeen gekomen, neemt de wederpartij alle risico’s in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de weder partij inzake het transport/ de verzending wordt slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 3. Wij zijn gerechtigd duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze worden verrekend na retourzending in onbeschadigde staat.

Niet toerekenbare niet-nakoming

 1. onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien de naar ons oordeel niet toerekenbare niet-nakoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoer ing van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de niet toerekenbare niet-nakoming oplevert zich niet meer voordoet. Gedurende de termijn van opschorting is de wederpartij niet gerechtigd de overeen- komst te ontbinden.
 3. Is naar ons oordeel de situatie van niet toerekenbare niet-nakoming van blijvende aard, da kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de niet toerekenbare niet-nakoming veroorzaakte omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in niet toerekenbare te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Intellectuele eigendom

 1. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van ons doorwederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van punt 1 van dit hoofdstuk genoemde garantie.
 3. Alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke,door of namens ons bij uitvoering van de overeenkomst vervaardigd zijn, even als het recht om daarvan gebruik te maken, onvervreemdbaar ons eigendom.

Aansprakelijkheid

 1. Behoudens, door de wederpartij te bewijzenopzet, of grove schuld van ons, van onze ondergeschikten of onderaannemers en behoudens dwingendrechtelijke bepalingen zijn wij niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of winstderving, schade als gevolg van persoonlijk letsel of welke andere schade dan ook welke voor de wederpartij en/of derden mocht ontstaan.
 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ondergeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 4. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling -en/of fabricage fouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
 5. Als blijkt dat onze Hipp-Design wanden niet zijn geplaatst of ingemeten door onze eigen ervaren montagedienst, waarbij ook nog eens de inmeetgegevens niet correct of fout zijn aangeleverd, zal er geen enkele aansprakelijkheid zijn richting Hipp-Design.

Ingeval van aanneming gelden tevens de navolgende bepalingen

 1. De wederpartij is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van de goederen, gereedschap en materialen ons toebehorend, zodra deze zich op het werk bevinden.
 2. Breuk of beschadiging van glas, nadat dit door de opdrachtgever is geplaatst, komt voor rekening van de wederpartij.
 3. Indien materialen voor het werk worden geleverd door de wederpartij, dan wel door deze of namens hem het gebruik van bepaalde materialen wordt bedongen, zijn wij niet aansprakelijk voor gebreken, die door het gebruik van die materialen ontstaan, noch voor de dientengevolge optredende schade, hetzij aan het werk, hetzij doorvertraging in de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen is gekomen.
 4. De wederpartij is gehouden de objecten, waarop de opdracht betrekking heeft, tegen brand en stormschade te verze keren. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 5. De wederpartij zal ons en onze medewerkers in staat stellen gebruik te kunnen maken van op de bouwplaats aanwezige faciliteiten, voorzieningen en materieel van (hoofd)aannemer zoals bouwliften, steigers, en sanitaire voorzieningen.
 6. Alle producten die wij leveren zijn zonder certificaten, mits anders schriftelijk is overeengekomen.
 7. Op geen van onze producten wordt garantie gegeven, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Ook samengestelde producten van float glass, zoals gelamineerde glas producten, ongeacht of het een pvb, of eva, of een vloeistof laminaat is.
 8. De wederpartij zal bevorderen en, mogelijk maken dat onze medewerkers volle onderbroken dagen hun werkzaam- heden kunnen uitvoeren.

Reclames

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons –rechtsreeks- binnen 3 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Eventuele reclames met betrekking tot niet direct waarneembare gebreken dienen binnen 3 dagen van het gebrek te worden ingediend, zij het met dien verstande dat het indienen van een reclame niet meer mogelijk is na een tijdsverloop van één maand na het verrichten van de prestatie.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de weder partij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatiete leveren.
 5. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de door ons aan de wederpartij (af)geleverde zaken,waaronder mede te verstaan aangevoerde materialen, al dan niet voorbewerkt, en onderdelen, blijft aan ons tot voldoening door de wederpartij van de tegen prestatie ter zake de door ons krachtens overeengekomen (af)geleverde of (af) te leveren zaken of ter zake krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede tot voldoening van de vorderingen wegens tekort schieten en de nakoming van een zodanige overeenkomst. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon, zijn wij gerechtigd de order onder zonder ingebrekestelling of rechterlijke tus- senkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het (af)geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede- eigendomsrecht van de nieuwe ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons (af) geleverde (oorspronkelijke) zaken.

Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuur datum.
 2. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal in geval van aanneming van werk facturatie van de aan neemsom vinden in 5 gelijke termijnen, verhoogd met de kosten van eventueel meerwerk, zulks evenredig verdeeld over de perioden gelegen tussen het moment van aanvraag van de opdracht en het moment van oplevering en dient betaling zonder enige korting binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
 4. Alle door de wederpartij verrichte betalingenstrekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 5. Ingeval de wederpartij:
  a. in staat van faillissement wordt verkaart, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt verlegd.
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  c. enige uit kracht der wet, of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn voldoen,
  e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstel ling van zijn bedrijf hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder enige rechterlijke tussenkomst verreist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten of geleverde zaken, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en van af de factuurdatum een rente van 5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente berekent, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.De buitengerech- telijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 15.000,-

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.De eenvormige wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de tot standkomnig van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de onbevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestingplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.